Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Augeri s.r.o.

1. Zmluvné strany

1.1 Predávajúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť Augeri s.r.o., so sídlom Komárnická 20, 82103 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 466 650 56, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 71778/B.

1.2 Kupujúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie osoba uzatvárajúca s predávajúcim kúpnu zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie, a ktorá v procese objednávky akceptovala tieto všeobecné obchodné podmienky.

2. Uzatvorenie zmluvy

2.1 K uzatvoreniu zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok dochádza doručením prejavu vôle kupujúceho predávajúcemu odoslaného, alebo vysloveného prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ktorým kupujúci akceptuje ponuku predávajúceho a tieto všeobecné obchodné podmienky.

2.2 Ponuka predávajúceho je zverejnená na internetovej stránke predávajúceho, na ktorej sú zverejnené aj tieto všeobecné obchodné podmienky, a je platná po dobu jej zverejnenia.

2.3 Kupujúci odoslaním objednávky s vyplnenými kontaktnými údajmi a príslušnou voľbou objednávaného množstva tovaru za uvedenú cenu, záväzne objednáva u predávajúceho tovar v zvolenom množstve a za uvedenú cenu.

2.4 Kupujúci je oprávnený z prevádzkových dôvodov stornovať objednávku najneskôr v deň doručenia prejavu vôle predávajúcemu a to výhradne písomnou formou.

3. Tovar

3.1 Opis tovaru, ktorého dodanie je predmetom zmluvy je uvedený na internetovej stránke predávajúceho, prostredníctvom ktorej kupujúci realizuje objednávku tovaru.

4. Cena

4.1 Cena za tovar je uvedená na internetovej stránke predávajúceho a je akceptovaná kupujúcim odoslaním objednávky.

4.2 Cena za dodanie tovaru pri objednaní určitého množstva tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho a je akceptovaná kupujúcim odoslaním objednávky.

4.3 Kupujúci je povinný zaplatiť cenu a náklady poštovné a balné formou dobierky pri doručení tovaru v zmysle dodacích podmienok. Predávajúci umožňuje aj bezhotovostnú platbu platbu vopred, prostredníctvom služby CardPay prevádzkovanej spoločnosťou Tatra Banka a.s.

5. Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednané množstvo tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky.

5.2 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar odovzdaním na prepravu prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej poštovej služby, ktorým je Slovenská Pošta, a.s., alebo prostredníctvom kuriérskej služby, alebo si kupujúci tovar prevezme osobne v zmluvnom sklade predávajúceho. Kupujúci je povinný v prípade že mu odoslaný tovar nebol doručený do 7 pracovných dní od odoslania, o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho.

5.3 Náklady na poštovné a balné pri dodaní tovaru znáša kupujúci, a to vo výške uvedenej na internetovej stránke predávajúceho.

5.4 V prípade ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom kupujúceho bezodkladne informovať.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci je oprávnený v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri  zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na 15 dňovej lehote na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6.2 Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

6.3 Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný predávajúcemu tovar vrátiť.

6.4. V súlad s ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

6.5 Predávajúci je v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy povinný prevziať tovar vrátený kupujúcim a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar.

6.6 Náklady na prepravu tovaru znáša kupujúci.

6.7 Odstúpenie od zmluvy alebo reklamáciu tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho výhradne písomnou formou a to v stanovenej lehote na odstúpenie od kúpnej zmluvy, od prevzatia tovaru.

6.8. Kupujúci sa zaväzuje doručiť tovar predávajúcemu v stanovenej lehote na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s písomnou informáciou že odstupuje od kúpnej zmluvy.

6.9. Kupujúci je povinný doručiť tovar predávajúcemu na adresu: Augeri- PackService s.r.o. Plynárenská 4, 821 09 Bratislava.

6.10 Pokyny a formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho.

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov

7.1 Kupujúci je oprávnený poskytnúť predávajúcemu len vlastné osobné údaje.

7.2 Akceptovaním týchto všeobecných obchodných podmienok dáva kupujúci predávajúcemu výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých kupujúcim pri objednávke tovaru v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci dáva predávajúcemu tento súhlas bezodplatne a na dobu neurčitú, za účelom dodávania tovaru a poskytovania služieb predávajúcim, a to najmä spracovania objednávky, dodanie tovaru, alebo poskytnutia služby, vedenia evidencie zákazníkov predávajúceho v informačnom systéme, zasielania informácií a ponúk tovaru a služieb, prípadne ich sprístupnenia tretej osobe výlučne za účelom plnenia povinností podľa tejto zmluvy.

7.3 Kupujúci je oprávnený súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to v písomnej forme s vlastnoručným podpisom kupujúceho, alebo e-mailom.

8. Súhlas príjemcu reklamy

8.1 Akceptovaním týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúci, ako príjemca reklamy, dáva predávajúcemu výslovný súhlas na šírenie reklamy a iných informácií, a to najmä formou adresného zasielania reklamných informácií a propagačných materiálov, zasielaním elektronickej pošty. Kupujúci dáva predávajúcemu tento súhlas bezodplatne a na dobu neurčitú.

8.2 Kupujúci je oprávnený súhlas na šírenie reklamy a iných informácií kedykoľvek odvolať, a to v písomnej forme s vlastnoručným podpisom kupujúceho, alebo e-mailom.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Právne vzťahy týmito všeobecnými podmienkami neupravené sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka.

9.2 Uzatvorením zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúci vyhlasuje, že zmluvu neuzatvára v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že obsahu zmluvných dojednaní plne porozumel, že uzatvorenie zmluvy je prejavom jeho slobodnej a vážnej vôle, pričom súhlas s obsahom zmluvných dojednaní vyjadruje akceptovaním týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

master-card-secure-code     visa-verified